Regulamin

Administrator”, „Sprzedający” oznacza Spółdzielnię Socjalną Pracownia Sitodruku z siedzibą w 92-318 Łódź, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 135, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000432661, REGON 101465850, NIP 7282790895

„Kupujący” oznacza osobę nabywającą Produkt od Sprzedającego w sklepie pod adresem

„Konto” oznacza konto Kupującego

„Serwis” oznacza stronę internetową www.blotpracownia.pl/sklep w ramach których Kupujący ma dostęp do stron zawierających Produkty wystawione na sprzedaż przez Sprzedającego

„Produkt” oznacza towar lub usługę wykonany lub świadczoną przez Spółdzielnię Socjalną Pracownia Sitodruku, który jest towarem/usługą autorską wykonaną w części lub w całości w Pracowni Sitodruku

„Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, o treści określonej Regulaminem

„Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT) podaną przez Sprzedającego

Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

INFORMACJE WSTĘPNE

Każdy odwiedzający Serwis z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

Wszelkie prawa do Serwisu należą do Sprzedającego jak również prawa do poszczególnych elementów zawartości wyświetlanej w Serwisie (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-wideo, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Sprzedającego lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Sprzedającego.

Każde niezgodne z prawem korzystanie z Serwisu jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób z elementów Serwisu.

Umowa Sprzedaży

Kupujący, zawierając Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym oświadcza że wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej wszelkich powiadomień związanych z Umową Sprzedaży.

Kupujący zobowiązuje się do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.

Kupujący zobowiązuje się do przekazywania w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1.1. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z chwilą kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka”

1.2. Otrzymany przez Kupującego w ramach Usługi, e-mail potwierdzający złożenie przez niego oferty stanowi potwierdzenie otrzymania oferty przez Sprzedającego. Oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wiąże Kupującego przez 48 godzin od daty jej złożenia.

1.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego oferty Kupującego. Przyjęcie oferty przez Sprzedającego następuje za pomocą odpowiednich narzędzi Konta Sprzedającego. Brak przyjęcia oferty Kupującego w terminie 72 godzin od chwili jej złożenia oznacza nieprzyjęcie oferty przez Sprzedającego.

Etapy realizacji Umowy Sprzedaży

1. Realizacja Umowy Sprzedaży następuje etapami, o nastąpieniu których strony Umowy Sprzedaży mogą dowiedzieć się za pomocą Kont lub wiadomości e-mail przesyłanych przez Sprzedającego.

2. Etapy realizacji Umowy Sprzedaży (zwane w Regulaminie także statusami zamówienia) to:

2.1. „zamówienie złożone” – oznacza, że oferta została przez Kupującego złożona;

2.2. „zamówienie opłacone” – oznacza, że Kupujący zapłacił Administratorowi/Sprzedającemu

2.3. „zamówienie przyjęte” – oznacza, że Sprzedający przyjął ofertę Kupującego;

2.4.„przesyłka wysłana” – oznacza, że Sprzedający wysłał Kupującemu Produkt

2.5.„gotowe do odbioru” – oznacza, że Produkt, który miał być odebrany osobiście jest gotowy do odbioru pod ustalonym przez strony Umowy Sprzedaży adresem;

2.6. „zamówienie zrealizowane” – oznacza, że Produkt, który miał być odebrany osobiście przez Kupującego osobiście został odebrany, lub Produkt, który miał być wysłany został przez Sprzedającego wysłany.

2.7. „zamówienie anulowane” – oznacza, że Kupujący nie dokonał zapłaty za zamówiony produkt w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy opcji „paczka za pobraniem”)

2.8. „zgłoszono zwrot” – oznacza, że Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

„wypłacono zwrot” – oznacza, że Sprzedający zwrócił Kupującemu równowartość Ceny pierwotnej bez z Kosztów Dostawy.

Zapłata Ceny i Kosztów Dostawy

1. Kupujący zapłaci Cenę oraz Koszty Dostawy w wysokości wskazanej przez Sprzedającego . Zapłata Ceny oraz Kosztów Dostawy może być dokonana przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego; w takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedającego, zaliczka zostanie Kupującemu zwrócona.

2. Zapłata Ceny oraz Kosztów Dostawy zostaje dokonana za pomocą jednej z dostępnych w ramach Usługi metod płatności.

3. zobowiązanie Kupującego do zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty rachunku Sprzedającego.

Prawo odstąpienia

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 10 dni od dnia wydania mu Produktu, w drodze oświadczenia złożonego Sprzedającemu na piśmie lub drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

2.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy;

2.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

2.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

2.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

2.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

2.6. dostarczania prasy;

2.7. usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty dostawy ponosi Kupujący, który zwraca Produkt. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych niniejszym regulaminem (pkt1).

4. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Produktu, Kupujący, powinien:

4.1. zwracany Produkt przesłać na adres: Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Sitodruku”, Al. Marsz. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź

4.2. wraz ze zwracanym Produktem Kupujący powinien załączyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

4.3. Do zwracanego Produktu powinien zostać dołączony dowód wskazujący na datę zakupu i dane sprzedawcy (taki jak w szczególności paragon lub faktura VAT).

4.4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi powinny być zgłaszane na adres e-mail: sklep@blotpracownia.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 9.1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi powinny być zgłaszane Sprzedającemu na adres e-mail: sklep@blotpracownia.pl

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2013.09.01

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.